Cōṭī dī'āṁ 10 maśahūra hasatī'āṁ jinhāṁ nē vadhī'ā sakōra baṇā'i'ā atē ika vadhī'ā naukarī labhī

 Bahuta sārē manadē hana ki janatā dā dhi'āna atē pi'āra, tāṛī'āṁ atē bhārī phīsāṁ uha hana jō hara kō'ī kōśiśa karadā hai. Hālāṅki, hara kisē nū prasidhī dī zarūrata nahīṁ hudī. Kujha lōka jō tārē baṇa ga'ē hana āpaṇē niyamata kairī'ara'tē vāpasa calē jāndē hana. Ajihē phaisalē laiṇa dē kārana vakharē hō sakadē hana: Kō'ī vi'akatī sucēta taura'tē kō'ī vikalapa cuṇadā hai, jadōṁ ki kisamata sidhē taura' tē kisē tōṁ dūra hō jāndī hai. Isa lēkha vica asīṁ tuhānū 10 maśahūra hasatī'āṁ bārē dasāṅgē jinhāṁ nē prasidhī chaḍaṇa dā phaisalā kītā atē ika āma naukarī labhī.

10. Phraiṅkī munīza

Phraiṅkī munīza

Phraiṅkī munīza chētī hī adākāra baṇa ga'ī: 15 Sāla dī umara vica usanē ṭīvī śō'a atē kiśōrāṁ la'ī kāmēḍī vica maśahūra kītā. Munīza jaladī maśahūra hō gi'ā. Hālāṅki, 2005 vica uha kāra rēsiga vica dilacasapī lai gi'ā. Sābakā abhinētā nē jaladī ināma jitaṇē śurū kītē. Munīza huṇa ika pēśēvara rēsara hai. Uha sagīta vī baṇā'undā hai atē baiṇḍa vica umsōla vajā'undā hai. Ka'ī vāra phraiṅkī munīza philamāṁ vica kama karadī hai, paratū usadē iṭaravi. Vica ādamī dā'avā karadā hai ki usadā asala janūna dauṛa rihā hai.

9. Ṭauma sēlalēka

Ṭauma sēlalēka

Sēlalēka dā kairī'ara kaimū rōlāṁ nāla śurū hō'i'ā. Philama"maiganama prā'īvēṭa jāsūsa" vica abhinai karana tōṁ bā'ada usa nū prasidhī milī. Kula milā kē, sēlalēka āpaṇē kairī'ara daurāna 103 philamāṁ vica pradaraśita hōṇa vica kāmayāba rihā. Hālāṅki, huṇa sābakā adākāra ika khēta'tē rahidā hai atē manadā hai ki uha khēḍāṁ nū nafarata karadā hai: Uha sarīraka mihanata atē tāzī havā vica labē samēṁ la'ī rahiṇa dē kārana bahuta vadhī'ā rūpa vica hai. Ṭauma sēlalēka nē ika abhinētā dē kairī'ara nū lai kē bahuta zi'ādā kama karana dī cōṇa kītī. Bēśaka, usanē sinēmā nū pūrī tar'hāṁ nahīṁ ti'āgi'ā: Hāla hī vica sailaika dī bhāgīdārī nāla ika philama"balū balaḍa" ā'ī.

8. Braiḍalī pi'arasa

Braiḍalī pi'arasa

Chē sāla dī umara vica, pi'arasa nē vapāraka maśahūrī kītī, jisa nāla uha prasidhī lai kē ā'i'ā. Usanē bahuta kama kītā, hālāṅki usanē prāpata kītī'āṁ bahutī'āṁ bhūmikāvāṁ aipīsōḍika sana. Pī'arasa dī prasidhī kāraṭūna dī ḍabiga du'ārā li'āndī ga'ī sī: Bahuta sārē prasidha pātara usadī āvāza vica bōladē hana. Iha saca hai ki isa samēṁ uha bāraṭēḍara vajōṁ kama karanā pasada karadā hai. Pi'arasa nē isa māmalē vica nā sirapha vaḍī'āṁ ucā'ī'āṁ'tē nipunatā pā'ī hai, balaki usa nū hara ika dī sūkhamatā vī sikhā'ī hai. Nāla hī, sābakā abhinētā raisaṭōraiṇṭa salāha-maśavarē vica rujhi'ā hō'i'ā hai.

7. Ḍainī lō'iḍa

Ḍainī lō'iḍa

Lō'iḍa sirapha ika philama vica dikhā'ī ditē: Saṭainalē kubarika dī di śā'īniga. Philama maśahūra hō ga'ī atē lō'iḍa maśahūra hō gi'ā. Ākharakāra, uha ḍainī ṭōrainsa - alaukika śakatī'āṁ vālā ika laṛakā dī bhūmikā nibhā'uṇa la'ī hō'i'ā. Iha uha sī jisa nū paja hazāra umīdavārāṁ vicōṁ cuṇi'ā gi'ā sī. Dilacasapa gala iha hai ki lō'iḍa nū iha vī śaka nahīṁ sī ki uha kisē ḍarā'uṇī philama vica hisā laiṇa jā rihā hai. Usa nū sirapha 16 sāla dī umara vica"di śā'īniga" dēkhaṇa dā maukā mili'ā. Lō'iḍa nē adākārī dē karī'ara nū agē vadhā'uṇa dī kōśiśa kītī, para kisamata huṇa usa vala musakarā'undī nahīṁ: Bacapana vica, uha ka'ī aipīsōḍika bhūmikāvāṁ nibhā'uṇa dē yōga sī. Uha āḍīśanāṁ vica śāmala hudā rihā, para sārī'āṁ kōśiśāṁ asaphala rahī'āṁ. Isa la'ī, 14 sāla dī umara vica, usanē phaisalā kītā ki uha abhinētā nahīṁ hōvēgā. Lō'iḍa huṇa ika adhi'āpaka vajōṁ kama karadā hai atē āpaṇē vaḍē parivāra nāla phārama'tē rahidā hai.

6. Jērēmī rēnara

Jērēmī rēnara

Rēnara sayukata rāja vica ika kāfī maśahūra adākāra hai. Uha philama"di haraṭa lākara" vica āpaṇī bhūmikā la'ī maśahūra hō'i'ā, jithē usanē mukha kiradāra nibhā'i'ā. Usanē maśahūra philamāṁ di baurana īvēlūśana atē siṭī āpha cōrasa vica vī kama kītā sī. Rēnara nū sabha tōṁ vakārī āsakara la'ī vī nāmazada kītā gi'ā sī. Isa vēlē uha kāfī paisā kamā rihā hai. Iha saca hai ki uha adākārī dē karī'ara vica nahīṁ rujhi'ā hō'i'ā hai. Rēnara dā āpaṇā kārōbāra hai: Uha adhūrē ghara kharīdadā hai, unhāṁ nū vilīna baṇā'undā hai atē vēcadā hai. Adākāra manadā hai ki kārōbāra philamāṅkaṇa nālōṁ bahuta zi'ādā āmadanī li'ā'undā hai. Jērēmī āpaṇē kama pratī inā bhāvuka hai ki uha dubārā kharīdaṇa vālē gharāṁ vica vī rahidā hai, hālāṅki uha āpaṇī ālīśāna madara kharīda sakadā sī.

5. Krisa ōvana

Krisa ōvana

Ōvēna nē kalā'īṭa kāmēḍī amarīkana pā'ī philama karana tōṁ bā'ada prasidhī prāpata kītī. Isadā dhanavāda, usanē ika kāmēḍī'ana dī bhūmikā prāpata kītī atē vāra vāra naujavāna philamāṁ vica abhinai kītā. Iha saca hai ki kisē vī bhūmikā nē usa nū amarīkī pā'ī varagā saphalatā nahīṁ li'ā'i'ā. Atē maiṁ zi'ādā kamā'ī dā prabadha nahīṁ kītā. Isa tōṁ ilāvā, krisa nē kujha pēśakaśāṁ nū ṭhukarā ditā, jisadā unhāṁ dē karī'ara'tē vī asara pi'ā. Abhinētā vajōṁ prasidhī prāpata karana vica asaphala hōṇa tōṁ bā'ada, ōna nē phōṭōgrāphī kītī. Atē hāla hī vica, usanū kailīphōranī'ā dē śahira saiṇṭā mōnikā vica ika chōṭē jihē raisaṭōraiṇṭa vica patarakārāṁ du'ārā vēkhi'ā gi'ā, jithē ōvana vēṭara dā kama karadā hai. Krisa manadā hai ki uha āpaṇē kitē bārē śaramidā nahīṁ hai atē isa samēṁ iha kama usa la'ī zarūrī hai. Adākāra"yailō praisa" vica cugalī atē ḵẖabarāṁ vala kō'ī dhi'āna nahīṁ didā.

4. Jaika galēsana

Jaika galēsana

Ā'iriśa adākāra jaika galēsana nē viśavavi'āpī prasidhī prāpata kītī, usanē śānadāra thega nāla naujavāna zālama rājā jōpharī bārāthī'ōna dī bhūmikā nibhā'undē hō'ē, "gēma āpha thrōnaza" dī laṛī dē mukha pātarāṁ vicōṁ ika hai. Dilacasapa gala iha hai ki laṛīvāra śūṭiga daurāna galīsana nē dā'avā kītā ki uha isa prājaikaṭa nū chaḍaṇā cāhuṇagē. Abhinētā dā manaṇā hai ki ṭīvī sīrīza vica abhinai karanā uha ṭīcā nahīṁ hai jisa la'ī uha kōśiśa kara rihā hai. Jaika ika sadhāraṇa, sadhāraṇa jidagī ji'uṇa dā supanā laindā hai atē hālīvuḍa nāla kujha laiṇā dēṇā nahīṁ karadā. Hālāṅki, usadā karī'ara ajē vī adākārī nāla juṛi'ā hō'i'ā hai. Gilasana āpaṇē thī'ēṭara ṭrūpa dī agavā'ī karadā hai, jō ki dunī'ā bhara vica yātarā karadā hai. Jaika patarakārāṁ nū kahidā hai ki uha jisa tarīkē nāla āpaṇī zidagī batīta kara kē khuśa hai, atē abhinētā dē taura'tē kama' tē vāpasa nahīṁ jā rihā hai.

3. Sakaiṇḍara kīnēja

Sakaiṇḍara kīnēja

Kēnaza ika bacē vajōṁ thī'ēṭara dī dunī'ā vica dilacasapī lai ga'ī: Ika laṛakē dē rūpa vica, usanē pahilāṁ hī prōḍakaśanāṁ vica hisā li'ā. Vaḍā hō kē, sakadara kāfī maśahūra adākāra baṇa gi'ā. "Naranī'ā dī krikalikasa" kitābāṁ dī patha dī laṛī dē anukūlaṇa vica usa nū ika mukha bhūmikā nibhā'uṇa dā maukā mili'ā. Māhara atē praśasakāṁ nē naujavāna abhinētā la'ī ika śānadāra kairī'ara dī bhavikhabāṇī kītī. Hālāṅki, kainasa nē āpaṇē tarīkē nāla jāṇa dā phaisalā kītā. Uha kaimbarija tōṁ graijū'ēṭa hō'i'ā hai atē huṇa igaliśa sasada dē salāhakāra vajōṁ kama karadā hai. Atē iha hairānī vālī gala nahīṁ hai, ki'uṅki kīnaza dē dādā jī ṭiisnīśī'ā dē rāśaṭarapatī dē salāhakāra sana. Isa la'ī asīṁ kahi sakadē hāṁ ki sakadara sirafa parivāraka paraparāvāṁ nū śaradhān̄jalī dē rihā hai.

2. Nikī balaunsakī

Nikī balaunsakī

Nikī ika maśahūra abhinētarī atē gā'ikā hai. Usanē sagītaka"hē'arasaprai" vica mukha bhūmikāvāṁ nibhā'ī'āṁ. Philama baṇā'uṇa tōṁ pahilāṁ, laṛakī ika āma zidagī batīta karadī sī: Nikī ika chōṭī jihī ā'īsa karīma phaikaṭarī vica kama karadī sī. Para sagītaka hē'arasaprai nū vēkhaṇa tōṁ bā'ada balausakī dī zidagī badala ga'ī. Laṛakī manamōhaka bībīḍabalayū ṭrēsī dī bhūmikā tōṁ ākaraśata hō ga'ī atē phaisalā kītā ki hara tarāṁ nāla uha usa nū vaḍē saṭēja'tē abhilāśī karēgī. Atē udēśapūrana pratibhāvāna balausakī saphala hō gi'ā. Sagīta tōṁ bā'ada, usanē ka'ī hōra philamāṁ vica bhūmikā nibhā'ī. Uha bhūmikāvāṁ jihaṛī'āṁ uha āma taura'tē guṇakārī hudī'āṁ hana, jō ki nikī dī viśēśatā nāla juṛi'ā hō'i'ā hai: Uha bhāra dā bhāra hai. Sakhata hālīvuḍa kainana dē anusāra, ajihī'āṁ abhinētarī'āṁ śā'ida hī mukha bhūmikāvāṁ la'ī yōga hudī'āṁ hana. Isa la'ī, nikī dā adākārī karī'ara kama nahīṁ kara saki'ā. Usa nū philamāṁ vica abhinai la'ī abhi'āsa nahīṁ kītā gi'ā sī. Balausakī nē āpaṇē jīvana dē 10 sāla āpaṇē adākārī karī'ara la'ī samarapita kītē, hālāṅki, saphalatā prāpata kītē bināṁ, usanē āma zidagī vica vāpasa jāṇa dā phaisalā kītā. Nikī nē sakūla dē mēka'apa kalākārāṁ tōṁ graijū'ēśana kītī. Huṇa uha lōkāṁ dī kudaratī sudaratā nū pradaraśata karana vica sahā'itā karana vica lagī hō'ī hai. Atē isa sathitī vica, usanē vaḍī saphalatā prāpata kītī hai.

1. Ērī'ānā ricaraḍasa

Ērī'ānā ricaraḍasa

Ērī'ānā nē āpaṇī pahilī bhūmikā, jivēṁ ki ka'ī hōra adākārāṁ dī tar'hāṁ, vapāraka kalāvāṁ vica dikhā'ī. Pahilāṁ hī 12 sāla dī umara vica, laṛakī nū āpaṇī umara śrēṇī vica sabha tōṁ vadhī'ā abhinētarī dē taura tē usadā pahilā philama purasakāra prāpata hō'i'ā sī. Mānatā philama"sabasaṭiitutionśana aiṭa baratha" philama vica usadī bhūmikā lai kē ā'ī. Laṛakī nē bahuta sārī'āṁ hōra maśahūra philamāṁ vica kama kītā hai, udāharaṇa vajōṁ, "jurāsika pāraka" atē"lauka apa: Māṁ dā kahira." Ricaraḍasa nē takarībana tina darajana philamāṁ vica bhūmikā nibhā'ī hai jō daraśakāṁ du'ārā cagī tar'hāṁ prāpata kītī ga'ī sī. Iha hairānī dī gala nahīṁ hai: Abhinētarī dī māṁ ika philama niramātā dā kama karadī hai. Hālāṅki, laṛakī nē ika abhinētarī dē rūpa vica āpaṇā kairī'ara chaḍa ditā atē ika kalākāra baṇa ga'ī, āpaṇē dādā jī dē nakaśē kadamāṁ tē caladi'āṁ. Ērī'ānā pōraṭarēṭa atē laiṇḍasakēpa pēṇṭa karana nū tarajīha didī hai. Aphavāhāṁ dē anusāra, usadī ika racanā saṭīvana sapīlabaraga dē dafatara nū sajā'undī hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/