Dunī'ā vica cōṭī dē 10 sabha tōṁ mahigē sigarēṭa

 Hara kō'ī dunī'ā dī sabha tōṁ mahigī sigarēṭa baradāśata nahīṁ kara sakadā. Ithē bahuta sārē brāṇḍa tabākū utapāda hana jō ārathika taura tē amīra lōkāṁ la'ī ti'āra kītē ga'ē hana.

10. Ḍanahila / Dunhill

Dunhill

Ḍanahila sigarēṭa baṇā'uṇa vālī kapanī nū dunī'ā dī sabha tōṁ purāṇī mani'ā jāndā hai. Utapādāṁ vica ika kudaratī tabākū dā su'āda hudā hai. Kacē māla vica kō'ī aśudha jāṁ su'āda nahīṁ jōṛi'ā jāndā. Māhara pati'āṁ nū kaṭaṇa la'ī takanālōjī'āṁ vica niratara sudhāra kara rahē hana. Sigarēṭa vica ika nāzuka narama su'āda hudā hai. 1907 Vica, kulīna atē mahigē sigarēṭa dē niramātā, ailaphraiḍa ḍanahila nē āpaṇā pahilā saṭōra khōl'haṇa dā phaisalā kītā. Udamī nē āpaṇē grāhakāṁ nū tabākū dā ika bahuta hī asādhāraṇa sumēla pēśakaśa kītā. Ilīṭa igaliśa kalabāṁ vica utapādāṁ dī maga sī. Haulī haulī, iha brāṇḍa pūrī dunī'ā vica prasidha hō gi'ā. Mi'ārī sigaraṭa dī labā'ī 100 milīmīṭara hai. Pati'āṁ dī sahī prakiri'ā du'ārā uca guṇavatā nū yakīnī baṇā'i'ā jāndā hai. Niramātā ika viśēśa sukā'uṇa atē saṭōrēja takanālōjī dī varatōṁ karadā hai. 1 Paika la'ī, rūsī khapatakārāṁ nū lagabhaga 4 1.4 Dā bhugatāna karanā pa'ēgā. 1.4 $

9. Sasada / Parliament

Parliament

Mahigā'ī vālī sasada dī sigaraṭa sirapha uca samājika rutabē vālē lōka hī kharīda sakadē hana. Kapanī khapatakārāṁ dī sihata dī dēkhabhāla karadī hai. Havā philaṭara nukasānadēha aśudhī'āṁ nū bāhara rakhadā hai. Tabākū dē dhū'ēṁ vica nikōṭīna ghaṭa atē nukasānadēha ghaṭa hudē hana, jō phēphaṛi'āṁ vica ā jāndē hana. Sasada rūsī'āṁ vica prasidha hai jō tabākū dē kudaratī su'āda atē khuśabū dī kadara karadē hana. Tabākū dī'āṁ prīmī'ama kisamāṁ utapādāṁ dē utapādana vica varatī'āṁ jāndī'āṁ hana. Paikiga dī ika sapaśaṭa śakala atē ika pēśakārīyōga dikha hai. Kharīdadāra ka'ī kisamāṁ dī'āṁ sigaraṭāṁ dī cōṇa kara sakadā hai, jō śakala atē tākata nāla bhina hana. .Satana, 1 paika dī kīmata 4 1.4 Hai. 1.4 $

8. Kālē nū milaṇa / Meeting Black / Bhaḍāra kālā

Bhaḍāra kālā | Meeting Black

Niramātā utapāda dī guṇavatā vala bahuta dhi'āna didā hai. Sigarēṭa “lagazarī” kalāsa nāla sabadhata hana, dunī'āṁ dē sabha tōṁ mahigē lōkāṁ vicōṁ ika hana, atē satikārayōga gāhakāṁ la'ī ti'āra kītē ga'ē hana. 1 Paika dī kīmata 3 ḍālara taka pahuca sakadī hai. 3$

7. Kapatāna kālā / Captain Black

Captain Black

Tabākū kapanī kacē māla dē rūpa vica dubārā prāpata kītī tabākū śīṭa dī varatōṁ karadī hai. Vilakhaṇa khuśabū prāpata karana la'ī, kapanī uca guṇavatā vālī kacī padāratha kharīdadī hai. Gāhakāṁ nū cākalēṭa, vanīlā jāṁ mēnathōla dī khuśabū nāla patē dā anada laiṇa la'ī pēśakaśa kītī jāndī hai. Kapatāna balaika dē ika paikēṭa la'ī, tuhānū ghaṭō ghaṭa $ 3 dā bhugatāna karanā pa'ēgā. 3$. Isa brāṇḍa dē utapādāṁ dā utapādana 1973 vica hōṇā śurū hō'i'ā. Mahigē sigaraṭāṁ dē siṭē ika amīra atē ḍūghī khuśabū dā anada lai sakadē hana jisa nū tabākū dī'āṁ hōra kisamāṁ nāla ulajhā'i'ā nahīṁ jā sakadā. Ravā'itī sigarēṭa dē ulaṭa, niramātā sirapha kudaratī kacē māla dī varatōṁ karadā hai. Takanālōjī aśudhī'āṁ tōṁ śudhatā pradāna karadī hai. Paika vica 20 sigarēṭa hana, jō ki ika ākāra dē hana. Kapanī ka'ī tar'hāṁ dē tabākū utapāda ti'āra karadī hai: 1. Kalāsika - ika guṇa miṭhī miṭhī khuśabū hai. 2. Vhā'īṭa karīmā dē utapādana vica, pūrabī kisamāṁ tabākū dī varatōṁ kītī jāndī hai. Gāhaka turata kōkō atē vanīlā khuśabū tōṁ khuśabū lai sakadē hana. 3. Ḍāraka krīmā - ika hōra kisama jō ki tabākū dē pati'āṁ tōṁ prāpata kītī jāndī hai. Isa udēśa la'ī, kacē māla nū khulī havā vica suki'ā jāndā hai. Dhū'ēṁ nē cākalēṭa atē śahida dē nōṭa suṇā'ē hana. 4. Kairēbī'ana rama dē sahiyōgī kairībīna rama arōmā brāṇḍa dā anada lai sakadē hana. Sakhata sigaraṭa ika mazabūta ​​atē bajā'ē suhāvaṇē bā'ada dī ti'ārī nū pichē chaḍadī hai.

6. Sainēṭara / Senator

Senator

Mahigē sigaraṭāṁ dā niramātā ḍaunasakāya ṭābaka kapanī hai. Iha brāṇḍa amīra rūsī'āṁ dā udēśa hai. Vidēśī māhara jō ricamaḍa tabākū dē karamacārī hana brāṇḍa baṇā'uṇa vica hisā li'ā. Ḍaunasakāya ṭābaka brāṇḍa dē tahita ithē ka'ī kisamāṁ dē tabākū miśaraṇa ti'āra kītē jāndē hana: - Gōlaḍana varajīnī'ā; - pūrabī; - baralē. Tabākū nū ika vadhī'ā khuśabū dēṇa la'ī, kacē māla ōka bairala vica bu agedē hudē hana. Lagazarī brāṇḍa sigarēṭa dē ika paikēṭa dī kīmata $ 3 hai.

5. Kālā atē sōnā / Black & Gold

Black & Gold

Balaika aiṇḍa gōlaḍa sigarēṭa dunī'ā vica sabha tōṁ mahigē hana. Uha amarīkī kapanī naiṭa śaramana du'ārā ti'āra kītē ga'ē hana. Utapāda sayukata rāja vica ugā'ē uca padharī tabākū tōṁ prāpata hudē hana. Cārakōla dī varatōṁ nukasānadēha hisi'āṁ nū phēphaṛi'āṁ vica dākhala hōṇa tōṁ rōkaṇa la'ī kītī jāndī hai. Kulīna mahigī'āṁ sigaraṭāṁ dī kīmata $ 5 hai.

4. Maikanītōśa / Mackintosh

Mackintosh

Maikanītōśa tabākū utapāda rūsī māharāṁ du'ārā vikasata kītē ga'ē sana. Prīmī'ama sigaraṭa vica agarēzī pā'īpa tabākū hudā hai. Gāhaka śairī sugadha atē halakē dhū'ēṁ vālē nōṭāṁ dā anada laiṇa dē yōga hōṇagē. Sigarēṭa ṭīna sigarēṭa dē māmali'āṁ vica paika kītī jāndī hai. Maikanītōśa sigarēṭa phaikaṭarī 1864 vica vāpasa baṇā'ī ga'ī sī. Huṇa iha ādhunika upakaraṇāṁ nāla laisa ika vaḍī phaikaṭarī hai. Kapanī mahigī prīmī'ama sigarēṭa ti'āra karadī hai. Tabākū dē patē kacē māla dē taura tē varatē jāndē hana, jō ki 4 sālāṁ tōṁ purāṇē hana. Dhū'ēṁ dī tākata nū vadhā'uṇa atē anaukhī khuśabū dēṇa la'ī, utapāda tamākūnōśī kara rahē hana. Kacē māla nū buralē Bur tabākū dē pati'āṁ nāla pūraka kītā jāndā hai, jō ṭēnēsī vica ugadē hana. Dhū'ē dā su'āda kēvala tabākū dī kisama tē nirabhara nahīṁ karadā. Āpharaṭēsaṭa atē khuśabū jalavāyū dī'āṁ sathitī'āṁ tōṁ prabhāvata hudī'āṁ hana. Buralēu tabākū dē pati'āṁ vica lagabhaga 5% nikōṭā'īna hudī hai. Uha sigarēṭa nū girī atē girī dē sakēta nāla kauṛā su'āda didē hana. Maikanītōśa nā sirapha sī'ā'ī'aisa dēśāṁ vica prasidha hai. Tabākū utapādāṁ dī yūrapī'ana kharīdadārāṁ du'ārā bahuta zi'ādā kadara kītī jāndī hai. Utapāda ika dhāta dē kēsa vica bharē hō'ē hana. Sigarēṭa dā kēsa khōl'haṇa la'ī, sirapha baṭana dabā'ō. Sigaraṭāṁ dī kīmata lagabhaga 5.5 Ḍālara hai.

3. Jāraja karēlī'ā atē sanaza / George Karelias and Sons

George Karelias and Sons

Uca-sigarēṭa sigarēṭa atē māsa-mārakīṭa utapādāṁ vicakāra atara nū samajhaṇā cāhudē hō? Jāraja karēlī'ā atē sanaza kharīdaṇa tōṁ bā'ada, sasatī'āṁ kisamāṁ vica vāpasa ā'uṇā muśakala hōvēgā. Māla dē utapādana vica, yūnānī tabākū dī varatōṁ kītī jāndī hai, jō ki aśudhī'āṁ atē rasā'iṇāṁ tōṁ mukata hai. Asala paikajiga ika retro śailī vica kītī ga'ī hai. Isa phārama vica, utapāda 1930 vica vēcē ga'ē sana. Jāraja karēlī'ā atē sanaza dē 1 paika dī kīmata $ 40 hai.

2. Khazānacī / Treasurer

Treasurer

Amīra lōka igaliśa kapanī dē cānsalara tabākū du'ārā ti'āra kītī ga'ī bahuta mahigē sigarēṭa kharīda sakadē hana. Mahīnāvāra mudā 10,000 paika tōṁ vadha nahīṁ hudā. Iha sirapha kharīdadārāṁ dī dilacasapī vadhā'undā hai, ki'uṅki utapādāṁ dī maga sapalā'ī tōṁ vadha jāndī hai. Briṭiśa niramātā nū pūrā viśavāsa hai ki khazānacī sigaraṭāṁ dī varatōṁ hamēśā tabākū dē saparaka karana vāli'āṁ vica kītī jā'ēgī. Utapādāṁ dē utapādana vica, kapanī varajīnī'ā dī'āṁ kisamāṁ dē pati'āṁ dī varatōṁ karadī hai. Tabākū dī viśēśatā isa dē miṭhē atē phala-masālēdāra su'āda vica hai. Viśēśa takanālōjī dī madada nāla, nukasānadēha padārathāṁ dī mātarā nū ghaṭā'i'ā jā sakadā hai. Cānsalara tabākū visathāra vala bahuta dhi'āna didā hai. Mahigē sigaraṭāṁ nū namī tōṁ bacā'uṇa la'ī, alamīnī'ama paikajiga dī varatōṁ kītī jāndī hai. Isadī sataha'tē grāphika niśāna hōṇā lāzamī hai. Iha utapāda dī pramāṇikatā dī puśaṭī karadā hai.

1. Lakī haṛatāla / Lucky Strike

Lucky Strike

Lakī saṭarā'īka dunī'āṁ dī sabha tōṁ mahigī sigarēṭa hai. Cagē tabākū dē bahuta sārē jugata isa utapāda nū tarajīha didē hana. Hālāṅki, 1 paika la'ī, kharīdadārāṁ nū lagabhaga,000 100,000 dā bhugatāna karanā pa'ēgā. Uca kīmata isa tatha dē kārana hai ki niramātā nē sigarēṭa nū kalā dē ika kama vica badalaṇa dā phaisalā kītā. Paikiga vica kīmatī pathara (hīrā atē rūbī) hudē hana.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/